Stadgar

Stadgar för Barns Fordringar

§ 1 Föreningens ändamål

Barns Fordringar är en ideell förening med verksamhet över hela landet som har sitt säte i Uppsala. Föreningen skall tillvarata barns och ungdomars intressen. Föreningen skall verka för att Barnkonventionen får fullt genomslag i svensk lagstiftning och för att beslut som fattas som rör barn skall vara baserad på evidensbaserad forskning. Föreningens uppgift är också att väcka intresse för och få igång debatt kring frågor som rör barn och ungdomar.

Det kan gälla

A) Barns fordringar på rättssäkerhet

B)  Barns fordringar på att komma till tals i frågor som rör dem

C)  Barns fordringar på att alla samhällsfrågor genomsyras av ett barnperspektiv

D)  Barns fordringar på att alla de som är satta att fatta för barn och ungdomar avgörande beslut har nödvändig kompetens

Föreningen skall vidare bidra till forskning och utbildning kring frågor som rör barn och ungdomar och till att information i frågor som är viktiga för barn sprids på lämpligt sätt t ex genom en hemsida, genom anordnandet av kurser och framtagandet av informationsmaterial.

Föreningen skall göra framställningar och ge förslag till myndigheter om barns och ungdomars situation och upprätthålla kontakt med dessa myndigheter.

§ 2 Medlemskap och medlemsavgift

Föreningen är öppen för alla som förbinder sig att följa dess stadgar. Föreningen är skyldig att föra en förteckning över medlemmarna. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och betalas årligen senast den 1 mars.

Företag och organisationer kan vara stödjande medlemmar utan rösträtt och erlägger då valfritt belopp dock lägst 1000 kr per år.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen och skall innehålla, namn, adress, telefon, e-postadress samt en kort beskrivning av på vilket sätt den ansökande vill medverka i föreningens verksamhet i enlighet med målsättningen i föreningens stadgar.

Som medlem räknas endast den som har betalt medlemsavgiften för det löpande verksamhetsåret.

§ 3 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och äger rum senast under mars månad.

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Då styrelsen finner det erforderligt skall den kalla till extra möte.

Kallelsen skall utsändas via mejl senast 14 dagar före mötet och skall också hållas tillgänglig på föreningens hemsida. Ärenden som avser ändring av stadgar och ändring av medlemsavgift får ej avgöras med mindre än att medlemmarna delges detta i kallelsen.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare
 2. Förteckning över de närvarande och justering av röstlängd
 3. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 6. Information om budget för innevarande år
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 9. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
 10. Val av 1 revisorer och 1 suppleant
 11. Val av valberedning
 12. Beslut om medlemsavgiften
 13. Övriga frågor som har hänskjutits till årsmötet enligt nedan.
 14. Varje enskild medlem äger en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val då lotten avgör. Beslut fattas med enkel majoritet.

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

§ 4 Valberedning

Valberedningen skall bestå av två personer varav en skall vara sammankallande.

§ 5 Styrelsen

Föreningens styrelse skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter, alla är ordinarie. Mandattiden är två år och styrelsen skall väljas så att årligen hälften av dem är i tur att ersättas. Styrelsen får besluta i ärende när minst halva antalet ledamöter deltar i beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.Kallelse till styrelsens möten skall alltid tillställas revisorerna.

Styrelsen skall avge verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning till årsmötet.

§ 6 Firmateckning

Styrelsen beslutar om vem eller vilka som tecknar föreningens firma.

§ 7 Uteslutning

Medlem som motverkar föreningens syften kan vid årsmöte eller extra årsmöte uteslutas efter förslag från styrelsen. Berörd medlem skall meddelas att frågan kommer att prövas senast en månad innan mötet och äger rätt att inkomma med skriftliga synpunkter senast 14 dagar före mötet.

§ 8 Stadgeändring

Beslut om ändring i stadgarna måste fattas antingen enhälligt på årsmöte eller på två på varandra följande medlemsmöten varav ett årsmöte.

§ 9 Eventuell upplösning av föreningen

Beslut om upplösning fattas av två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månad emellan, varav ett årsmöte. Beslut om upplösning kan inte fattas med annat än med fyra femtedels (4/5) majoritet bland de närvarande medlemmarna.

Ett eventuellt överskott skall efter upplösningen av föreningen, efter beslut av årsmötet, tillfalla annan förening som verkar för att tillvarata barns intressen.

Kommentarer inaktiverade.