Stoppa myndigheters övergrepp på utsatta barn!

 Barns Fordringar sällar sig till Barnkamps slutledningar och tackar Monica Dahlström-Lannes för artikeln i länken nedan som även är kopierad i sin helhet. Övergreppen på barn är många även av myndigheter. Därför måste vi blimånga fler som arbetar mot barns utsatthet så att vi slutligen kan slippa läsa sådana här artiklar. Man kan knappast tro att vi lever  i Sverige år 2012.

  Stoppa myndigheters övergrepp på utsatta barn!

Written By: admin  -    Okt•     02•12

Barnkamp konstaterar att trots den kunskap om barns utsatthet som finns blir det bara
värre och värre! Vi måste se till att stoppa de övergrepp som även sker från myndigheters sida. Barnkamp tackar Monica Dahlstöm- Lannes för nedanstående artikel som tyvärr visar på en skrämmande okunskap eller rättare sagt en negligering och ett förringande av barnens utsatthet.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/10/02/stoppa-myndigheters-vergrepp-p-barn

Barns rättigheter

Monica Dahlström-Lannes om Barns rättigheter

Stoppa myndigheters övergrepp på barn

Publicerad: 2012-10-02 12:10, Uppdaterad:
2012-10-02 12:10

Tidigare vålds- och
sexualbrottsutredare: Lilla Haddile riskerar utvisning. Men det gör också andra
barn i Sverige, som tre syskon som nu ska förflyttas 100 mil till en våldsdömd
pappa som enligt domstolen ”i nuläget är en okänd person som det dessutom finns
anledning att vara rädd för”.

Om
författaren

Monica Dahlström-Lannes är skribent, debattör och före detta
kriminalinspektör.

I år har minst åtta kvinnor dödats av närstående män, i
flera fall inför ögonen på sina barn. Trots den skrämmande statistiken, trots
forskning och erfarenheter blir inte hotade och slagna kvinnor tagna på allvar.
Att försöka skydda sig och sina barn är ibland omöjligt. Särskilt när man inte
får hjälp av myndigheter eller möts av okunniga domstolar.

Lilla Haddile riskerar utvisning. Men det gör också andra barn i
Sverige, som tre syskon som nu ska förflyttas 100 mil till en våldsdömd pappa
som enligt domstolen ”i nuläget är en okänd person som det dessutom finns
anledning att vara rädd för. Alltså från trygghet till kaos och skräck.

Tingsrätten anser att mamman ”bär skulden till” att barnen inte
har någon fungerande kontakt med pappan. Anledningen är att mor och barn levt
under skyddad identitet, just på grund av pappans våld. Nu har mamman förlorat
hela vårdnaden. Inte på grund av att hon är olämplig, utan för att hon
misshandlats av barnens far vid sex tillfällen. För dessa brott är pappan dömd
till fängelse i både tingsrätt och hovrätt och dömd att betala skadestånd till
barnen som bevittnat våldet mot mamman.

Så här resonerar Stockholms tingsrätt (dom juli 2012):

”Pappan är dömd för misshandel av mamman vid sex tillfällen
under tiden december 2005 – september 2008. Enligt brottmålsdomarna har barnen
vid vissa av misshandelstillfällena varit närvarande. Misshandelsdomen skulle
kunna tyda på att mannen är en våldsam person. Om än misshandel alltid är
oacceptabelt finns det med misshandel, som med allt annat, olika grader. Pappan
framstår inte i brottmålsdomarna som en person som med vett och vilje kränker
och utövar våld mot sin hustru. Den bild som tingsrätten fått efter att ha
tagit del av de åberopade brottsmålsdomarna och efter att ha lyssnat i många
timmar på båda föräldrarna är en annan.”

Paret har på kort tid fått flera barn, mamman har under långa
perioder varit sjukskriven vilket inneburit en ökad arbetsbörda med hemmet och
barnen för pappan. Han har under samma tid arbetat heltid. Till detta kommer
att föräldrarna uppenbarligen har haft stora kommunikationsproblem. Utan att
förringa de gärningar pappan dömts för kan det konstateras att han för
tingsrätten mer framstår som en utmattad person som tappat omdömet och agerat
synnerligen ogenomtänkt.

De kontakter som förevarit med pappan under vårdnadsutredningen
har inte föranlett någon kritik mot hans person. De gärningar som han dömts för
utgör enligt tingsrätten inte något skäl att anta att barnen skulle riskera att
fara illa hos honom. Vad gäller våld mot barnen finns det i den presenterade
utredningen inte något annat än mammans egna påståenden och de uttalanden som
barnen gjort inför olika kontaktpersoner… Ett antal vittnen har visserligen
berättat om våld som pappan skall ha utövat.

Även när som i detta fall tingsrätten kommit fram till att den
ena föräldern ’bär skulden till’ att barnet inte har någon kontakt med den
andra föräldern och den andre föräldern i och för sig kan anses lämplig att
utöva vårdnaden är det inte givet att vårdnaden om barnet skall flyttas. Även
vid bedömningen av om en överflyttning av vårdnaden skall ske måste alltid det
som är bäst för barnet väga tyngst. För ett barn som har rotat sig på ett
ställe och i ett socialt sammanhang kan det vara bäst att få stanna kvar där
även om anknytningen uppkommit på grund av illojalt beteende från en förälder.

Barnen har bott med mamman på hemlig ort sedan sju månaders
ålder. Flickan, nyss fyllda sex år, har bott med henne på den hemliga orten
allt sedan hon var två år och fem månader. För dem måste pappan i nuläget vara
en okänd person som det dessutom finns anledning att vara rädd för. Av
vårdnadsutredningen framgår inte annat än att mamman har en god omsorgsförmåga
om barnen.

Tingsrätten ser en uppbar risk att barnens tillvaro med denna
ordning, att utan fog leva gömda och omgärdade av restriktioner, kommer att
medföra en oacceptabel inskränkning i deras rätt till framtida egna relationer
och nätverk. Mot denna bakgrund är det tingsrättens uppfattning att det är bäst
för barnen att pappan tillerkänns ensam vårdnad om dem trots de avsevärda omställningsproblem
som kan förväntas uppstå.”

Tingsrättens beslut har överklagats, men överklagandet har
avvisats av hovrätten. Barnen har stark anknytning till mamman med vilken de
levt hela sitt liv. Nu tycker alltså tingsrätten att det gynnar barnen att
ryckas ur sin trygghet trots att pappan ”i nuläget är en okänd person som det
dessutom finns anledning att vara rädd för”.

Hur kan domstolen försvara, förringa och bortförklara en dömd
mans våldshandlingar och underkänna tidigare fällda domar av både tingsrätt och
hovrätt? Hur kan rätten anklaga mamman för att leva skyddat när den våldsamme
pappan tvingat henne till detta? Hur kan Stockholms tingsrätt påstå att
beslutet är till barnens bästa? Hur kan hovrätten avfärda överklagandet och
vägra ta upp fallet?

Myndigheters övergrepp på barn måste upphöra!

Monica Dahlström-Lannes(10
artiklar)

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.